ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓅᓂᕐᒥᒃ

by Darrell Greer - October 11, 2018

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔩᑦ ᑐᒑᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑉᓗᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑎᑕᐅᕈᓘᖅᑎᓪᓗᒋᑦ – ᐅᑉᓛᕆᔭᖓᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᖅᑳᖅᖢᑎᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑑᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᕙᒃᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ – ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓵᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᐅᔮᓂ ᓯᑎᐱᕆ 28-ᒥ. ᑐᒑᓕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᔪᓕᐊ ᒪᒃᕘᓴᓐ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕐᒧᒡᒎᖅ ᐃᓵᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐊᓕᕌᖓᑕ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓲᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓇᐅᔮᓂ. ᑕᐃᑲᓂ ᐅᑉᓗᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᖅᑳᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓖᑦ 7-ᒥ 12-ᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑕᐅᕈᓘᔭᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. “ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᕿᔾᔪᑎᕙᒃᖢᑎᒃ,” ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᖢᓂ ᒪᒃᕘᓴᓐ….

To read the full article, please subscribe now.