ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᖅ ᑲᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓯᑯᒥ

by Michele LeTourneau - September 1, 2017

ᓕᓯ ᑲᕕᒃ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᒥᓂᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᓄᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᓇᓱᐊᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᖢᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᓂᒃ ᐊᑎᖃᖅᑐᒥᒃ Google Earth. ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑎᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑕᐃᑲᓂᒥᐅᓄᑦ. “ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓚᐅᖅᐳᒍᑦ Googleᑯᓐᓂᒃ ᑲᑎᑦᓱᐃᓪᓗᑕ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᐅᓂᑦ ᓯᑯᒥᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᒥᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓚᐅᖅᐳᒍᑦ 2015-ᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑎᔨ ᑖᒃᑯᓄᖓ to collect Arctic Eider Society Joel Heath, ᐅᖃᓚᐅᖅᖢᓂᓗ ᐃᒡᓗᓕᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕐᒪᒍ ᓄᓇᖏᑦᑕ. ᑲᕕᒃ ᐅᖃᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖏᑉᐳᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᓂᐅᔅ/ᓄᐊᒃᑯᓐᓄᑦ. Google ᓴᖅᑭᑎᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ Google Earthᑯᑦ, ᐊᒻᒪ…

To read the full article, please subscribe now.